Voortbestaan Metaal Kathedraal in gevaar door adviescommissie Cultuurnota

 

Als na stilstand alles weer op gang komt…

Nodigt Utrecht ons uit om onze culturele ecologische broedplaats te sluiten. Maar wij nodigen Utrecht uit om ons dagelijkse circulaire leven te blijven omarmen samen met het culturele veld en Metaal Kathedraal

Geachte Burgemeester en Wethouders, geachte Raad van Daad, 
geachte inwoners van Utrecht,

DIT IS EEN OPROEP VOOR
Domein overstijgende’ FINANCIERING

In de tijd van stilstand komt alles in beweging. Ook biotoop Metaal Kathedraal staat te popelen om ecologische transitie te verbeelden nu onze samenleving dat nodig heeft. Maar zij kan alleen beweging brengen als zij ruimte krijgt voor experimenten met haar bloedeigen utopische realiteitszin.

Recent is onze aanvraag afgewezen voor de structurele cultuursubsidies van gemeente Utrecht. De Adviescommissie cultuur zit vast in oude structuren om ons werk op waarde te beoordelen ondanks hun eigen verkondigde visie. Het experiment vanuit cultuur verdient juist in deze tijd een breed werkveld en podium. We voelen ons gesteund door de vele reacties uit het veld en vragen op deze wijze daarom uw creativiteit om samen met ons andere vormen van financiering mogelijk te maken zodat we de deuren niet moeten sluiten voor het brede publiek.

Bekijk hier het advies 2020 | Bekijk hier onze aanvraag 2020

Bekijk hier het advies van 2016 | Bekijk hier onze aanvraag 2016

Ja. Metaal Kathedraal is een vreemde eend in de bijt. Dat is het noodlot van vernieuwers en koplopers. Vreemde eenden onderzoeken grenzen, domeinen en sectoren. Zij gaan het avontuur aan. Als eenling én met anderen steken wij onze kop boven het maaiveld uit. Onze realiteit ontwikkelt zich in volledig geëngageerd werk via ecologisch en artistiek onderzoek vanuit het experiment. Metaal Kathedraal als kennisinstituut en culturele organisatie leert elke dag van feedback, vallen en opstaan. “Utopisch” en “ontbreken…  van realiteitszin”,  zegt de adviescommissie. Nou, we zijn met alle liefde utopisch voor Utrecht, haar bewoners en de aarde waarop we leven. Dat is onze realiteit. 

Wellicht was het voor de adviescommissie niet helder dat onze organisatie zich in de afgelopen 10 jaar, in tijden van crisis, heeft ontwikkeld als een stevige programmamaker met sterke artistieke inhoud. Maatschappelijk relevant en actueel. De adviescommissie heeft misschien ook niet gezien dat wij stevig staan als cultureel ondernemer, gebiedsontwikkelaar en vastgoed financier die communities aan zich weet te binden. Zie bijvoorbeeld: eetbarewoonwijkrijnvliet.nl

Metaal Kathedraal loopt in heel veel op de troepen vooruit. Zij is inclusief vanuit het ecologische DNA, een plek waar men alomvattend, kritisch, open en divers is. Waar ook wij ons niet blind staren op individuele gedragsverandering, maar trachten de structurele oorzaken van de ecologische crisis in beeld te brengen vanuit de kracht van de verbeelding. We genereren mogelijkheden om de burger, en niet de consument, te activeren. Dit kan nog krachtiger als de politiek en het gemeentebestuur ruimte geeft aan de plek die dit al 10 jaar lang vanuit een heldere maatschappelijk actuele boodschap verkondigt. Een kunstenaarsplek die zich hard maakt voor de broodnodige transitie in de tijd van een gezondheidscrisis. Wat staat ons nog meer te wachten? Hoeveel waarschuwingen hebben we nog nodig?

Wij wensen daarom Utrecht het lef toe om de werkwijze van Metaal Kathedraal in het licht te zien van inclusiviteit en pluriform werken. Een werkwijze die vanuit ziel en zaligheid aantoont dat leven en welzijn, mens en natuur, kunst en verandering, cultuur en ecologie integraal met elkaar verbonden zijn. De kwaliteit van kunstenaars om vernieuwend te denken, te doen en te laten is essentieel. Met het negatieve advies zadelt de adviescommissie onze stad Utrecht niet alleen op met een financieel verlies aan investeringen, maar ook met het verlies van een eigenzinnige ecologische broedplaats. Een vrijhaven die verder kijkt dan de waan van de dag, die de vrije ruimte van kunstenaars verbindt met die van wetenschap, bedrijfsleven en onderzoek naar nieuwe vormen van leven met de natuur. Utrecht verliest op deze wijze een instelling die met eigen kapitaal en investering is opgebouwd en die als geen ander cross sectoraal werken als kernpunt van haar beleid en inzet heeft gemaakt. En daarmee neemt Utrecht afscheid van een cross sectorale werkwijze die juist een speerpunt van de Cultuurnota is. Doodzonde. 

Metaal Kathedraal zet niet alleen Utrecht op de kaart maar ook op scherp als stad van gezond stedelijk leven. De klimaatcrisis zal nog grotere extreme rampen veroorzaken dan wat de pandemie nu teweeg brengt. Nederland is rijk, flexibel en klein genoeg om groots te zijn. Waarom dit niet laten zien vanuit het centrum van Nederland? Samen zijn we instaat om het onmogelijke mogelijk te maken. “Verveelders” en “anders doeners” zijn hierin essentieel. En dat verzinnen we niet zelf. Maar we doen graag goed in deze wereld. Natuurlijk hebben we als organisch groeiende organisatie vanuit maatschappelijke relevantie veel te leren hoe we ons goed kunnen profileren. Maar als je echt durft te kijken wie we zijn en ons beweegt als Metaal Kathedraal, dan horen we graag wat u ervan vindt. 

De Provincie Utrecht steunt ons in de volgende stap om het grote publiek mee te nemen in de broodnodige transitie. De stad Utrecht ook? Bent u als burger, raadslid, wethouder, cultuurpartner bereid een eigen mening te vormen over het bijzondere cultuur en kenniscentrum Metaal Kathedraal? Bent u bereid andere mogelijkheden van financiering mogelijk te maken? 

OPROEP

Beoordeel ZELF het effect van de idealistische utopische realiteit van Metaal Kathedraal. De plek in Utrecht die vanuit artistiek en wetenschappelijk experiment maatschappelijke groei en wijsheid beweegt in samenwerking met burgers. Metaal Kathedraal werkt nationaal en internationaal, wijkgericht, vanuit kunst, innovatie, wetenschap, onderwijs en cultureel erfgoed. Genoeg andere mogelijkheden om meerdere vormen van financiering voor deze lokatie mogelijk te maken nu cultuur deze plek niet meer wil ondersteunen. Waar een wil is, is een weg. Wethouder Klein geeft de opening. Wij horen graag hoe we de deuren open kunnen houden voor een breed publiek. We werken graag vanuit oplossingen en mogelijkheden. Heeft u een voorstel? Werkt u met ons mee? 

Meer weten? Bekijk de feiten

Doneren? Geweldig! Dat kan via metaalkathedraal.nl/doneer

Afspraak maken? ANBI Stichting steunen? 

Mail of bel: hemelbewaarder@metaalkathedraal.nl / 06-28123973

Dank voor uw aandacht en bijdrage!

Maureen Baas, Artistiek leider Metaal Kathedraal

 

Brief & Reactie Wethouder Klein

“Hartelijk bedankt voor het handgeschreven kaartje dat ik van je ontving. Ik kan me voorstellen dat je teleurgesteld bent over het advies van de cultuurnota commissie. Wij zien zeker ook dat de Metaal Kathedraal echt iets toevoegt aan onze stad, en tegelijkertijd ligt er dit advies. Afdeling cultuur neemt contact met je op om met je verder te praten over wat misschien wel kan. Zij houden mij op de hoogte.”

Anke Klein zal de cultuurcommissie natuurlijk niet afvallen. Haar reactie op onze brief en handgeschreven kaart, wordt zeer gewaardeerd! Metaal Kathedraal werkt cross sectoraal en haar culturele plan Exploring the Art of Common Grounding verbindt onder andere de werkdomeinen erfgoed, cultuur, onderwijs en wijkgericht werken. Wij kijken uit naar het gesprek!

“De meest waardevolle ruimten binnen de kunsten zijn niet de schouwburg of het museum, maar de wijk, het atelier, de repetitieruimte en het schetsboek”

Daan ‘t Sas Building Conversation


Q&A voor de raad

Q&A Cie WordtVervolgd n.a.v. het Advies van de commissie cultuurnota op 3 juni 2020. Te weten niet subsidiabel. Hoe kan dat?

Beoordelen in de tijd van CORONA en de wereldwijde gezondheidscrisis

De commissie stelt dat ze in de meest ingewikkelde periode van de recente geschiedenis hun taak heeft volbracht. Maar dan wel zonder oog te hebben voor het belang van ecologie en biodiversiteit dat sterk neergezet wordt vanuit de kracht van de verbeelding bij Metaal Kathedraal. Metaal Kathedraal voldoet meer dan dat aan de gestelde kreten van de CultuurCommissie zoals ons plan ondersteunt in “dwars verbinden, kruislings en radicaal te experimenteren en het onbekende te omarmen. Een buiten de lijntjes geschilderd landschap, op zoek naar inclusiviteit met antwoorden op vragen die we nog niet kennen”. Dat is Metaal Kathedraal ten voeten uit.

De Adviescommissie cultuur zit teveel vast in oude structuren om ons werk op waarde te beoordelen ondanks hun eigen verkondigde visie. Het experiment vanuit cultuur verdient juist in deze tijd een breed werkveld en podium. 

Als we door onze oogharen kijken hoe de verschillende cultuur commissies in het land niet over de grenzen van vernieuwing heen kijken dan dan zien we een paar opvallende overeenkomsten.  De overeenkomsten met de geformuleerd afwijzingen  IABR zijn treffend. Hoe pas je zelf als Advies commissie zelf de gedragscodes transparant toe als  fair pay, good governance, diversiteit, inclusiviteit. Als je anderen de maat moet nemen, moet je jezelf ook correct en transparant gedragen.  Zie de actualiteit. We zitten midden in het werk in uitvoering. Niet alleen voor culturele partijen, maar ook voor de adviescommissies… 

Reactie IABR George Brugmans: “Advies met voorbedachten rade”

In de woorden van de Adviescommissie Cultuurnota verwoord: 

Cie WordtVervolgd draagt als cultuurinstelling werkend vanuit Metaal Kathedraal actief bij aan het ontwikkelen van creatief vermogen van talenten en publiek en biedt ontwikkelruimte voor burger en professionals. 

Cie WordtVervolgd wil juist waarborgen dat Utrecht inclusiever en toegankelijker wordt als stad en wel vanuit de focus op ecologie. Als eigenzinnige en veerkrachtige cultuur -en kennisorganisatie zijn we ontstaan in 2010 om de toekomst te bevragen in samenwerking met kunstenaars, wetenschappers en bewoners vanuit onderzoek en experiment om zo bij te dragen aan de artistieke signatuur die Utrecht landelijk en internationaal aantrekkelijk maakt. 

De Adviescommissie Cultuurnota 2021/24 heeft Stichting Cie WordtVervolgd vanuit een ander gezichtsveld bekeken dan wie wij intrinsiek zijn. We zijn ook niet beoordeeld vanuit pluriformiteit, inclusie, creatief vermogen en ontwikkelruimte. En dat is nou net datgene dat ons ook zo krachtig maakt als organisatie. Daarnaast stelt de commissie dat de commissies bestonden uit interdisciplinaire teams in wisselende samenstelling, waardoor ook aanvragers die niet in een vastomlijnd hokje passen, met een brede blik zijn beoordeeld. Deze brede blik heeft ons net niet in het vizier gehad. Hieronder lichten we dit graag toe: 

TOELICHTING VIA Q&A

Hoe kan dit gebeuren?

We hebben met veel energie de afgelopen jaren hard gewerkt om eind 2019 tot een goed plan te komen met veel betrokken kunstenaars van groot aanzien. Metaal Kathedraal is geen standaard culturele instelling, maar een broedplaats van sociale, ecologische en culturele vernieuwing. Helaas hebben we de adviescommissie blijkbaar niet kunnen overtuigen van de kwaliteit die er is en de potentie die dat heeft. Het plan is geschreven om de potentiële groei te verwezenlijken.

De adviescommissie vindt dat de plannen prematuur en onvoldoende zijn uitgewerkt om positief te kunnen oordelen over de artistieke kwaliteit. 

We hebben de afgelopen 4 jaar in de cultuurnota veel geleerd en bereikt. Onze groei is niet alleen zichtbaar in de geleverde prestaties maar ook in de formulering van de nieuwe plannen in verhouding tot de initieel ingediende plannen van 2016. Van de opmerking dat plannen prematuur zijn, raken we een beetje in de war. De artistieke inhoud is door de makers zelf geschreven en de de kwaliteit wordt niet geleverd door de organisatie maar door degene die georganiseerd zijn door de organisatie om de artistieke plannen vorm te geven. Vanuit hun gerenommeerd kunstenaarschap en decentraal leiderschap. Als we de kunstenaar niet vertrouwen, wie dan wel? 

De adviescommissie mist samenhang in de programmalijnen?

Wij zijn ook in verwarring gebracht door de opmerking van de adviescommissie dat zij enerzijds samenhang tussen de programmalijnen mist en anderzijds ziet dat dezelfde programmalijnen in de plannen van voorgestelde biënnale organisch samenkomen. Beide beweringen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn.

Ha maureen, Wat een slecht nieuws, dit advies. Teleurstellend en verdrietig, precies zoals je zegt. De brief aan de wethouder die jullie hebben geschreven legt dat helder uit. Ik ben heel benieuwd naar het gesprek dat dit oplevert met de gemeente. Er zijn weinig culturele plekken die ik ken waar gaandeweg leren en ontdekken zo concreet wordt toegepast en zijn weg vindt. Het is een plek waarvan je voelt dat er van alles kan gaan gebeuren. Het is de kunst om van droom naar werkelijkheid te komen. Daar hadden we in mijn eigen juist met de 4 betrokken kunstenaars/organisaties een heel stevige basis voor gelegd. Dat dit proces van ambitieus dromen naar concrete werkelijkheid ingewikkeld kan zijn, is daarbij niet alleen een handicap maar ook een van de waardevolle kanten van Metaal Kathedraal. Het zorgt ervoor dat we gaandeweg leren, dat er ruimte is om te veranderen en te reageren op wat er gebeurt. Dat de Stichting nog stappen te zetten heeft in het verstevigen van de organisatie op zo’n proces ook goed te ondersteunen, hadden we al onderkend en ook daar waren duidelijke plannen voor ontwikkeld. Het is jammer dat de commissie juist in zo’n ontwikkeling de financiële basis eronder uit trekt. Ik geloof nog steeds in dat plan en in de samenwerking tussen de 4 programmalijnen. En dat Metaal kathedraal mede door het samenkomen van deze 4 programma’s in 4 jaar een heel bijzondere ontwikkeling in haar omgeving kan hebben geïnitieerd. Het is de vraag of jullie de kans krijgen om dat initiatief te ook van de grond te krijgen als je aandacht continu naar fondsenwerving moet gaan ipv naar communicatie en samenwerking met je omgeving.

15 juni 2020 | Reactie van Esther Eij,  General Manager namens het team van Building Conversation 

De adviescommissie vindt ons utopisch en vindt dat we realiteitszin missen

De commissie vindt vooral dat we te utopisch zijn en geen realiteitszin hebben. Wij noemen dat idealen en ambitie en we hebben laten zien dat we die stap voor stap invullen en uitwerken. Die lijn trekken we door. Het plan hebben we gemaakt en geschreven samen met de kunstenaars die het uitvoeren. Allemaal artistieke partners met een bewezen staat van dienst, zowel artistiek als in realisatiekracht. Wij vinden dat een sterke basis.  

De start in 2016 van structurele subsidie

In 2016 hebben we €200.000 euro per jaar voor onze plannen aangevraagd. We kregen €100.000 toegewezen MITS we – op advies van de Adviescommissie cultuurnota 2017-2020 met de 7 partijen die door de commissie geselecteerd waren “onder de zaaglijn” – om actief te gaan zorgen voor het ophogen van het culturele budget voor Utrecht. De stad was immers gegroeid en de commissie vond het beschikbare bedrag voor cultuur niet toereikend voor de grootte van de stad. Dat hebben we met de 7 partijen voor elkaar gekregen. En we zijn met plezier aan de slag gegaan.

De adviescommissie vindt de bezoekersaantallen uit het verleden weinig overtuigend en vindt ons te optimistisch over de toekomst.

Dat verrast ons. De aantallen die we in de planperiode ‘17-‘20 beloofden voor de aanvraag van €200.000 subsidie hebben we ruimschoots overtroffen. En dat terwijl we het programma mogelijk hebben gemaakt voor het gehonoreerde bedrag van €100.000 per jaar. Die uitdaging hebben we aangenomen en ons aan gecommit. In 2017 hadden we 9000 bezoekers. In 2019 meer dan het dubbele. Ruim 18.000. Het publiek heeft Metaal Kathedraal inmiddels ruimschoots ontdekt. En hier is nog veel winst te behalen. Wij hebben er vertrouwen in dat we deze lijn kunnen voortzetten. Ook zijn wij in staat meer programma aan te bieden dan beloofd. Dit is mogelijk omdat wij naast het realiseren van de beloofde programma’s ook ruimte en tijd maken voor het huisvesten van actuele maatschappelijke artistieke projecten die op ons pad komen.

De adviescommissie mist een sturende artistiek leider en heeft weinig vertrouwen in een kunstraad. Hoe zit dat?

Het lijkt erop dat de adviescommissie moeite heeft met gedeeld en gedecentraliseerd artistiek leiderschap. Dat kan natuurlijk. Tegelijkertijd is deze werkwijze onderdeel van de ontwikkelfunctie en innovatie die instellingen als Metaal Kathedraal en bijvoorbeeld ook stichting Nieuwe Helden en Building Conversation onderscheidend maakt. Sociale en culturele vernieuwing zit in onze beleving niet alleen in wat je op het podium zet, maar ook in de wijze waarop dat tot stand komt. Circulair zijn in denken en doen levert niet alleen de broodnodige antwoorden op de uitdagingen van de hedendaagse samenleving, maar zorgt ook voor innovatie van bestuursvormen.

De adviescommissie mist nadere concretisering van de werking van de kunstraad

Wij geven graag het vertrouwen aan kunstenaars. Die niet alleen zelfstandig en autonoom kunnen werken maar ook een enorm netwerk en sterk ontwikkelde visie meebrengen. Vooral omdat Metaal Kathedraal is opgericht door kunstenaars die dit voor de buitenwereld ogenschijnlijk onmogelijke project op wonderlijke wijze geïnitieerd en geëxecuteerd hebben. Dat wij de stempel utopisch krijgen en deze utopie werkelijkheid maken, kunnen we begrijpen. Eén van de kernwaardes die we op deze manier beschermen, is dat kunstenaars binnen het scheppingsproces voldoende speelruimte houden voor experiment, innovatie en maatschappelijke relevantie. Daarnaast gaan we met kunstenaars langdurige samenwerkingen aan om gezamenlijk werk te ontwikkelen.

De adviescommissie mist intrinsieke motivatie van de deelnemende kunstenaars in het plan. Hoe kan dat?

Het plan dat wij hebben ingediend is juist gemaakt mét en door deze kunstenaars en dat maakt deze opmerking voor ons lastig te begrijpen. Het is alsof je aan theatergezelschappen vraagt of ze wel gemotiveerd zijn om in het programma van de schouwburg te staan; waarbij de meeste schouwburgen overigens niet -zoals wij hebben gedaan- hun programma samen met de gezelschappen maken.

Kan de adviescommissie initiatief en hard werk niet beter op waarde schatten? 

“Ze meent dat de organisatie sterk op 1 persoon heeft geleund, zowel artistiek als zakelijk. Dat het openstaan van vacatures voor cruciale functies als een zakelijk leider en een community-manager een bedreiging is in plaats van een teken van groei. En in dit licht wekt dit bij de commissie onvoldoende vertrouwen in het stevige organisatorisch fundament dat nodig is om de groeiambities waar te maken. Een sturende zakelijke leiding en het opbouwen van een gemeenschap en goede relatie met de wijk zijn immers van vitaal belang voor de realisatie van het activiteitenplan van de Metaal Kathedraal” 

Dit is ons eigen voorstel wat de commissie nu wantrouwt en tegelijkertijd als cruciaal acht? Juist omdat wij weten wat nodig is om een community op te bouwen en activiteiten plannen uit te rollen, dat een uitbreiding van het team van vitaal belang is voor de realisatie voor ons activiteitenplan 2021/24, beschrijven we dat deze uitbreiding broodnodig is. Met deze functies willen we juist het organisatorische fundament verstevigen omdat wij vanuit de praktijk weten wat er nodig is.

De adviescommissie meent dat de organisatie sterk op 1 persoon heeft geleund, zowel artistiek als zakelijk. 

Omdat 1 persoon, Maureen Baas, het boegbeeld is, is dat een heldere aanname.

Maar vanuit cultureel ondernemerschap staat naast Maureen team Metaal Kathedraal altijd klaar om vanuit maatschappelijke drive Stichting Cie WordtVervolgd continue te ondersteunen. Een samenwerking vanuit wederkerigheid. 

Bijzondere uitspraken van de adviescommissie: ‘Het wreekt zich onder meer dat de functie van zakelijk leider in deze cruciale periode vacant is’

De commissie zou ons ook kunnen complimenteren met het feit dat we met minimale middelen en een klein effectief team hoogwaardig, kwalitatief en kwantitatieve maatschappelijke programma’s produceren in samenwerking met bijzondere kunstenaars en partners. En met dit geweldige team ook nog eens grotere aantallen bezoekers bereiken dan beloofd. Dat verdient een toereikende subsidie zodat we de vacature zakelijke leider conform code of governance kunnen vervullen. En het kaliber zakelijk leider dat we verdienen daadwerkelijk financieel kunnen compenseren.

Er wordt verzocht om meer inzicht in cijfers van een BV, een Holding en een stichting. Hoe zit dat?

Wij snappen dat het lastig is, maar wij verdienen voor het grootste gedeelte ons eigen geld. We zitten in een monument en hebben zelf veel geld geïnvesteerd in de aankoop en om het pand op te knappen en overeind te houden. Zonder dat zou het pand zijn ingestort. Deze investeringen zijn alleen terug te verdienen door een commerciële exploitatie, die we via commerciële activiteiten in een aparte BV uitoefenen. Dat past overigens in het streven van de overheid om in de culturele sector bredere verdienmodellen te hanteren dan alleen subsidie inkomsten. De Stichting die subsidie aanvraagt maakt daar geen deel vanuit, maar is een eigen entiteit met een eigen bestuur. De Stichting is klant van de Holding en wordt ook door de Holding en werkmaatschappij gesubsidieerd. Wij snappen dat een dergelijke relatie niet heel vaak voorkomt in de culturele sector en hadden graag vragen van de commissie daarover beantwoord. Helaas zijn die vragen niet gesteld.  

Waarom heeft u dan geen geconsolideerde jaarrekening ingestuurd?

De adviescommissie heeft dit echt niet goed begrepen. De Stichting die subsidie aanvraagt is een eigen entiteit met een eigen bestuur. Van een geconsolideerde jaarrekening kan dan geen sprake zijn. De Stichting is klant van de Holding en wordt ook door de Holding en werkmaatschappij gesubsidieerd. Het achteraf vragen om een geconsolideerde jaarrekening verrast ons dan ook, te meer omdat een dergelijke voorwaarde niet in de subsidieverordening is opgenomen.

Heeft Metaal Kathedraal ooit met leden van de adviescommissie gesproken? 

Nee. Utrecht hanteert een “gesloten systeem”. Als culturele locatie mag je alleen de commissie uitnodigen via een ambtenaar van de gemeente. Er worden geen mails beschikbaar gesteld om commissieleden uit te nodigen. Ook was het ons niet duidelijk wie Metaal Kathedraal beoordeeld. Wij betreuren het gesloten karakter en houding. Er is geen dialoog gevoerd met de commissie. Wij laten u graag het transparante karakter van Metaal Kathedraal zien en ervaren. Wees welkom.

De organisatie kan beter en de marketing is ouderwets?

De commissie refereert naar de huidige organisatie. In het plan staat de uiteenzetting voor broodnodige uitbreiding en behoefte aan toekomstige organisatie. Het huidige team bestaat uit een artistiek directeur die zowel artistieke als zakelijke taken voor haar rekening neemt, een productie medewerker, boekhouder, marketing- en media expert. Allemaal parttime. Per 2020 is een marketing medewerker en creatief producent aangenomen. Aan de organisatie bouwen we volop en dat gaat ook in tijden van corona gewoon door.

Natuurlijk zijn dat opmerkingen (en alle feedback) die we ter harte nemen. Met de marketing en communicatie zijn we nu bijvoorbeeld volop bezig om die te vernieuwen in 2020 in opmaat naar 2021/24.

Cie WordtVervolgd toont in de aanvraag de ambitie en wil om fors te groeien. 

De nieuwe aanvraag voor de 2e cultuurperiode van stichting Cie WordtVervolgd “Exploring the Art of Common Grounding” en ambities zijn gestoeld op de daadwerkelijk behaalde prestaties in 2017/2018 en 2020. Die de beloofde prestaties uit de aanvraag in  2016 overtreffen. Vandaar dat we de initiële aanvraag van €200.000 subsidie in 2020 verhoogd hebben met €80.000 om realistisch te zijn.

De adviescommissie twijfel of de organisatie in staat is een actieve community op te bouwen gezien het beperkte publieksbereik van de huidige activiteiten.

Wij vragen ons hier af hoe de commissie zich heeft laten informeren en door wie. In ieder geval niet door ons. Of bewoners rondom Metaal Kathedraal. 

We zijn in 2014 deur aan deur gegaan en hebben in 2015 met omwoners de bewonersorganisatie ‘de Groene Longen’ opgericht. Inmiddels zijn er een paar honderd bewoners in de nieuwe woonwijk Rijnvliet. Vanuit deze samenwerking komt er 15 hectare voedselbos met 1000 woningen in Rijnvliet. Zie www.eetbarewoonwijkrijnvliet.nl of www.ecowonen.org. Initiatieven die vanuit Metaal Kathedraal zijn ontstaan. Of hoe we in Leidsche Rijn verbindend werken (www.leidscherijnconnectie.nl). Of lees over hoe Metaal Kathedraal als vraagbaak fungeert voor scholen, bedrijven, leerlingen en omwoners.

Utopische realiteitszin! 

Wij danken de commissie voor deze geweldige zinsnede. Dit is een compliment. Het is inderdaad utopisch wat Metaal Kathedraal de afgelopen jaren heeft gepresteerd en gerealiseerd in samenwerking met gemeente Utrecht en al onze partners.

Het historisch hart van Rijnvliet is gered van verder verval en is een plek voor de wijk en een kennis- en cultuurcentrum. Zoals fotograaf Rommert Boonstra in 2013 zei: Alsof er elk moment een wonder kan gebeuren, zo’n plek is Metaal Kathedraal. Maar je moet het wel zelf doen.

De adviescommissie stelt dat de organisatie nog een kwaliteitsslag moet maken in zowel zakelijke als artistieke planvorming. 

Dit klopt. Het ingediende plan geeft precies aan hoe we dit gaan doen. Dit plan is ingediend zodat we deze kwaliteitsslag kunnen maken. Jammer dat we daarom niet verder zijn beoordeeld op pluriformiteit, inclusie, creatief vermogen, functie in de stad.

Pluriformiteit en Cie WordtVervolgd 

Cie WordtVervolgd begeeft zich continu op de diverse kruispunten van disciplines en houdt zich niet alleen bezig met onderbelichte cultuurvormen van mensen, maar doet dit ook vanuit natuur en ecologie. Een programma waarbij de verhouding mens en natuur continu wordt bevraagd en onderzocht. Als organisatie zijn we in een tijd van transitie vanuit cultureel ondernemerschap, kunstenaars en koplopers continu onderworpen aan zelfreflectie. We zijn in staat ons flexibel en open op te stellen en inhoud te geven vanuit de maatschappelijke actualiteit in samenwerking met de directe leefomgeving en betrokken partners.

Inclusie en Cie WordtVervolgd

De aandacht voor inclusie is bij Cie WordtVervolgd onlosmakelijk verbonden met onze ecologisch sociaal maatschappelijke geëngageerde identiteit. Niet alleen als kunstinstelling maar ook als kennisinstituut. Inclusie is bij Cie WordtVervolgd intersectioneel, met aandacht voor rechtvaardigheid en diversiteit in breedste zin: Van mens en de aarde waarop we leven. Zowel cultureel, gender, economische positie, opleidingsniveau en ecologie. En vanuit het perspectief dat alles en iedereen integraal met elkaar verbonden is. Dit komt tot uiting in de benadering van publiek, bij deelnemers, partners, netwerk maar ook bij het de totstandkoming van de inhoud en van programma, personeel en bedrijfsvoering. Dit is een plek waar ruimte is en gemaakt wordt waar voor iedereen. Vanuit grote betrokkenheid en met persoonlijke investeringen.

Visie – relevantie en urgentie

Grote maatschappelijke problemen van nu zijn de gezondheidscrisis, klimaatverandering, afname van biodiversiteit en het ontbreken van verbinding tussen mensen, aarde en groepen in de samenleving. Het zijn problemen die om antwoorden vragen. Ook voor de kunst en kunstenaars. Metaal Kathedraal wil vrij kunnen denken, onderzoeken en verbeelden hoe ons samenleven er uit kan zien. Het koesteren en bewaken van de vrije ruimte is cruciaal om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. 

Missie – wat willen we veroorzaken

Metaal Kathedraal wil mensen (bedrijven, overheid, burgers) activeren om vanuit de wijze waarop we produceren, werken, wonen, naar school gaan en recreëren het evenwicht met de natuur herstellen. Op die manier gaan we weer deel uitmaken van de natuur en creëren we een nieuwe biotoop van dagelijks circulair samenleven. Met onze programmering dagen we mensen uit om samen een toekomst te ontwerpen en vorm te geven op basis van sociale, ecologische en culturele gelijkheid. Dat begint met leren om naar elkaar te luisteren in ons eigen huis en onze directe omgeving: Rijnvliet en Leidsche Rijn. Dat betekent niet alleen op zoek gaan naar publiek, maar vooral ook naar participanten en naar verbinding. Met kunst creëren we ruimte om samen na te denken en voor jezelf te besluiten hoe je deel wilt nemen in de samenleving. We nodigen mensen uit om in hun eigen leefomgeving de verandering die nodig is samen mee op te pakken, samen te bespreken en er samen over te beslissen.